Naast het open vormingsaanbod heeft dOT ook een vormingsaanbod op maat. We gaan met plezier aan de slag met de specifieke leervragen van jouw team of ruimere organisatie.
Hieronder vind je een overzicht van de thema’s en inhouden die we aanbieden. Er kan hier en daar een regionaal verschil zijn in het aanbod, maar stel gerust jouw vraag en we bekijken wat we voor je kunnen betekenen. Graag zelfs!

  • Basispakket ‘Hulpverlenen in superdiversiteit’

In een superdiverse samenleving is het belangrijk om maatwerk te bieden. Dat betekent dat er in een hulpverleningstraject soms extra aandacht moet gaan naar het zichtbaar maken van interculturele, levensbeschouwelijke of migratiegebonden elementen. Maar hoe pak je dat aan? 

  • Migratie en verlieservaringen – een verhaal van onmacht en veerkracht

Migratiegebonden factoren spelen vaak een belangrijke rol in het welbevinden van een jongere en zijn context, en in de dynamieken binnen een gezin. Hoe krijg je als hulpverlener zicht op de migratie en de migratiepijn van uw cliënt? Hoe breng je dit binnen in je gesprekken? 

  • Opvoeden en opgroeien in migratiecontext

Welk impact heeft migratie op jongeren en hun context? We gaan na hoe het is om op te groeien binnen een migratiecontext. We bekijken de diversiteit aan kindbeelden en de daarmee gepaard gaande opvoedingsmethoden en –technieken. We zoomen in op methodieken die je kan inzetten in jouw hulpverleningspraktijk.  

  • Identiteitsbeleving bij jongeren met migratieachtergrond

Jongeren met migratieachtergrond zijn doorgaans sterk verbonden met de dominante cultuur van de samenleving waarin ze opgroeien, maar ook met de cultuur van origine. Ze proberen beiden een plaats te geven en een combinatie te maken, wat een hele uitdaging kan zijn. Heb je als hulpverlener oog voor deze uitdaging en voor de stress die het misschien veroorzaakt? 

  • Racisme verwondt – Als hulpverlener omgaan met de impact van racisme

Racisme: voor sommigen een vaag begrip, voor anderen een dagdagelijkse realiteit die diepe wonden nalaat. Ben jij je als hulpverlener bewust van de mogelijke impact van racisme op jongeren en gezinnen die je begeleidt? Het (h)erkennen en benoemen van racisme in een hulpverleningstraject kan een grote stap voorwaarts betekenen voor het traject dat jullie samen afleggen en het is van groot belang in de identiteitsbeleving.  

  • Impact van racisme en polarisatie

Racisme is een maatschappelijk probleem dat de laatste jaren is geëvolueerd, gediversifieerd en waar verschillende mensen slachtoffer van zijn. Samen kijken we wat de oorzaken zijn en welke vormen van racisme er bestaan. Wat is de invloed van bewust of onbewust racisme op de mentale gezondheid van individuen. We geven handvatten mee aan professionals om aan de slag te gaan in persoonlijke of interpersoonlijke dynamieken.

We breiden vervolgens uit naar de krachtige theorie van Brandsma hoe polarisatie in zijn werk gaat en hoe we deze manier van wij-zij denken kunnen wentelen naar een bedreiging of verrijking.

  • Interculturele communicatie – Het TOPOI model in de praktijk

Cultuurverschillen kunnen een invloed hebben op onze communicatie. Via het TOPOI-model krijgen we zicht op deze verschillen en op eventuele misverstanden, en we krijgen kader aangeboden om er mee om te gaan. TOPOI staat voor taal, ordening, personen, organisatie en inzet. Op deze 5 gebieden kunnen cultuurverschillen en misverstanden voorkomen. We gaan met casussen uit de praktijk aan de slag.

 

Onze vormingen zijn gericht op de praktijk. Theorie en kader worden ruimschoots gedocumenteerd door praktijkvoorbeelden uit de jeugdhulp en de ruimere samenleving. We geven ruimte aan oefening en reflectie.  Toch liever aan de slag met concrete casussen? Dat kan ook! dOT sluit van harte aan bij casusbesprekingen/intervisies in jouw team. Samen een blik werpen op casussen, afstemmen, diverse hypotheses formuleren, verkennende vragen stellen… Dat is onze sterkte.

dOT combineert ervaringsgerichte kennis over de jeugdhulpverlening met knowhow over een heleboel thema ’s gelinkt aan diversiteitsgevoelig werken: migratiepijn, gedwongen migratie, NBMV en gezinshereniging, gender en seksualiteit, kruispuntdenken, minderheidsgroepen, anderstaligheid…

PRAKTISCH:

Om een vorming of casusbespreking aan te vragen, neem je contact op met de vormingswerker/contactpersoon van jouw regio.

Ons aanbod groepswerk is gratis voor de door Opgroeien erkende jeugdhulporganisaties en samenwerkingsverbanden, de dienstverlening binnen ACT, OSD en de gemeenschapsinstellingen. Voor andere diensten en organisaties hanteren we een uurtarief van 100 euro, exclusief verplaatsingskosten.

Vormingen en casusbespreking/intervisie zijn zowel live als online mogelijk.

Attesten van deelname kunnen op vraag afgeleverd worden.