Onze Missie

Elk kind en elke jongere heeft recht op kansrijk opgroeien en kwalitatieve zorg op maat.

dOT versterkt professionele hulpverleners, teams en organisaties in hun competenties en vaardigheden om op een diversiteitsgevoelige manier verbinding te maken met kinderen en jongeren[1]met een migratieachtergrond en hun context.

We ondersteunen alle betrokken partijen in het hulpverleningstraject zodat ze zich, met hun meervoudige identiteit, verbonden voelen met elkaar, met de verschillende leefwerelden en de samenleving waarin ze zich bewegen.  

[1] Met jongeren bedoelen we de doelgroep tot 25 jaar

 

Onze Visie

 

Diversiteitsgevoelig werken

dOT maakt een punt van diversiteitsgevoelig werken, want dat maakt deel uit van de basishouding van de professional wat leidt tot  kwalitatieve jeugdhulp.

We vertrekken vanuit het kruispuntdenken en beschouwen ieder individu als een optelsom van meervoudige identiteiten. Etniciteit, cultuur, levensbeschouwing, socio-economische status, gender, … maken allemaal deel uit van het totaalbeeld van het individu.

We willen hulpverleners die werken met jongeren met een migratieachtergrond en hun context bewust maken van deze gelaagdheid en het eigen referentiekader.

Door het herkennen en erkennen van gemeenschappelijkheden en verschillen bouwen we mee aan hulpverlening in een superdiverse realiteit.

Verbreden en verbinden

dOT wil verschillende wereldbeelden, gezinsdynamieken en opvoedingslogica’s zichtbaar maken, kritisch bevragen, nuanceren en verbreden.

We stimuleren hulpverleners en cliënten om met andere zienswijzen kennis te maken en te verbinden met elkaar. We geven een duwtje in de rug om handelingsverlegenheid los te laten. Zo werken we aan wederzijds vertrouwen, respect, begrip en erkenning. We willen elkaar graag beter leren kennen. Essentiële bouwstenen hiervoor zijn vertraging en co-creatie. Want wat je samen doet, doe je beter.

Gelijkwaardigheid

dOT streeft naar gelijkwaardigheid van alle partners: jongeren, context en hulpverleners.

We onderzoeken hoe structurele uitsluitingsmechanismen en de impact van maatschappelijke kwetsbaarheid een rol spelen in de hulpverleningsrelatie en de identiteitsbeleving.  Het doel hiervan is hulpverlening op maat die op een respectvolle manier de mens achter de cliënt zichtbaar maakt.

Signaleren en sensibiliseren

dOT denkt mee na over uitdagingen en kansen binnen onze superdiverse samenleving.

We willen vanuit onze expertise bijdragen aan innovatie en relevante beleidsvoering. We kaarten knelpunten aan en zijn tegelijkertijd een megafoon voor goede praktijken in diversiteitsgevoelig werken. We zien onszelf als partner om de toegankelijkheid én de kwaliteit van de jeugdhulpverlening te versterken.